ပင်မစာမျက်နာ

Abatarò̌rî

 

ကယန္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဗဟိုေကာ္မတီကို ၂၀၀၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၈) ရက္ေန႔မွ (၁၀) ရက္ေန႔အထိ က်င္းပေသာ ပန္ပက္ညီလာခံတြင္ စတင္အတည္ျပဳကာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ကယန္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဗဟိုေကာ္မတီ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ-

(က) ကယန္းစာေပ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေဖာ္ထုတ္ ထိန္းသိမ္းေရး

(ခ) ကယန္းအမ်ိဳးသား ဇာတိဂုဏ္ျမွင့္တင္ေရး

(ဂ) သင့္မွ် ျငိမ္းခ်မ္းေသာ လူမႈအသိုက္အ၀န္း တည္ေဆာက္ေရး ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ကယန္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဗဟိုေကာ္မတီဝင္ကို ေဒသအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၂၁) ဦးျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ကယန္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဗဟိုေကာ္မတီသည္ အဓိကအားျဖင့္ ကယန္းစာေပသင္ၾကားျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကယန္းစာအုပ္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ကယန္းယဥ္ေက်းမႈ ရိုးရာဝတ္စုံမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ အႏုပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို  လုပ္ကိုင္လ်ွက္ရွိပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ကယန္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ဗဟိုေကာ္မတီရုံးကို ဂႏၶာမာလမ္း၊ ေညာင္ကုန္း(၅)ရပ္ကြက္၊ ဖယ္ခုံၿမိဳ႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ 

ကယန္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဗဟိုေကာ္မတီလက္ေအာက္တြင္ ကယန္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေဒသေကာ္မတီ (၄)ခုရွိပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ -

(က) ရွမ္းေဒသကယန္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ

(ခ) ကယားေဒသ ကယန္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ

(ဂ) ကရင္ေဒသ ကယန္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ

(ဃ) ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ကယန္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ ဟူ၍ျဖစ္သည္။

 

 

 

 

 

ကယန်းအမျိုးသား သီချင်း နားထာင်ရန် နှိပ်ပါ။

 

BG  Lahta ,1.jpg

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.