ပင်မစာမျက်နာ

Abatarò̌rî

 

ကယန္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဗဟိုေကာ္မတီကို ၂၀၀၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၈) ရက္ေန႔မွ (၁၀) ရက္ေန႔အထိ က်င္းပေသာ ပန္ပက္ညီလာခံတြင္ စတင္အတည္ျပဳကာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ကယန္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဗဟိုေကာ္မတီ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ-

(က) ကယန္းစာေပ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေဖာ္ထုတ္ ထိန္းသိမ္းေရး

(ခ) ကယန္းအမ်ိဳးသား ဇာတိဂုဏ္ျမွင့္တင္ေရး

(ဂ) သင့္မွ် ျငိမ္းခ်မ္းေသာ လူမႈအသိုက္အ၀န္း တည္ေဆာက္ေရး ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ကယန္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဗဟိုေကာ္မတီဝင္ကို ေဒသအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၂၁) ဦးျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ကယန္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဗဟိုေကာ္မတီသည္ အဓိကအားျဖင့္ ကယန္းစာေပသင္ၾကားျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကယန္းစာအုပ္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ကယန္းယဥ္ေက်းမႈ ရိုးရာဝတ္စုံမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ အႏုပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို  လုပ္ကိုင္လ်ွက္ရွိပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ကယန္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ဗဟိုေကာ္မတီရုံးကို ဂႏၶာမာလမ္း၊ ေညာင္ကုန္း(၅)ရပ္ကြက္၊ ဖယ္ခုံၿမိဳ႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ 

ကယန္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဗဟိုေကာ္မတီလက္ေအာက္တြင္ ကယန္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေဒသေကာ္မတီ (၄)ခုရွိပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ -

(က) ရွမ္းေဒသကယန္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ

(ခ) ကယားေဒသ ကယန္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ

(ဂ) ကရင္ေဒသ ကယန္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ

(ဃ) ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ကယန္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ ဟူ၍ျဖစ္သည္။

 

 

 

 

 

ကယန်းအမျိုးသား သီချင်း နားထာင်ရန် နှိပ်ပါ။

 

BG  Lahta ,1.jpg