Kayǎn htǒnkǎn mǎnhti

 

 
Kayǎn htǒnkǎn mǎnhti tairaò̌ rwaǐblon lantaǐba dô̌ Kaplaòkǎn balan, Phèkhon wein Kè̄thalī Damayon beǐ 13.1.2017 taû̌ 15.1.2017 nu. Dô̌ talantaǐblon akaǔ phonhtan preǐ Kayǎn tahtǒn aphon, Kayǎn tathapaô̌ aphon, Kayǎn video aphon dò Sinsa aphon (15) pra mwaǐ preǐ Kayǎn htǒnkǎn mǎnhti aphon nu. Dò prānhtan preǐ htǒnkǎn mǎnhti akhlai akhlò̌n dò taphei tama kamadauhtan hǒnhtan Kayǎn htǒnkǎn mǎnhti(anūpyin nga) nu.