Literacy trainning

 
Literacy trainning in Taung Ca Lon (2015)  
 
  Literacy trainning in Naung Htaw (2014)
TOT in Pekhon ,Heindama

 

 

kayan literacy training

 

 

Tamalǔ Li Kayǎn , Nòn Htò, Si Sain Mon̂

Tamalǔ Li Kayǎn, Sara anǎnkhû̌ . Phèkhon (Heindamā)